Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SILABUS ILMU KALAM

 SILABUS ILMU KALAM

A. IDENTITAS MATA KULIAH
        Nama Mata Kuliah : Ilmu Kalam
        Jumlah Sks : 2 sks

B. DESKRIPSI DAN TUJUAN MATA KULIAH

Ilmu Kalam merupakan salah satu disiplin keilmuan yang telah tumbuh dan berkembang di antara tradisi kajian keislaman yang lain seperti Tafsir, Hadits, Fiqh, Tasawuf, dan Filsafat. Ilmu Kalam bisa disebut sebagai ilmu yang menjelaskan aspek ketuhanan dan sejarah pemikiran dan perdebatan ketuhanan dalam Islam. Oleh karena itu, Ilmu Kalam sangat sering dibicarakan dalam kajian keislaman. Bahkan penyampaiannya sering dilakukan melalui pendekatan doktrinasi dan dogmatis sesuai dengan keyakinannya.

Baca juga: Silabus Mata Kuliah Hadits

Adapun silabus Ilmu Kalam ini lebih kepada kajian aspek historis sejarah pemikiran ilmu kalam dalam Islam. Landasannya dimulai dengan menjelaskan pengertian dan asal usul ilmu kalam. Kemudian mahasiswa akan dikenalkan terhadap aliran-aliran yang berkembang dalam ranah Ilmu Kalam. Oleh sebab itu, mata kuliah ini akan menekankan pada pemahaman terhadap cara berpikir para mutakallimun dalam menetapkan pendapatnya.

Tujuan penting dari Materi kajian ini yaitu menrangkan landasan keimanan umat Islam dalam tatanan yang filosofis dan logis. Mahasiswa diharapkan akan dapat berargumentasi terhadap aqidah mereka. Akhirnya, dengan mengetahui keragaman cara berpikir para mutakallimun, mahasiswa diharapkan dapat menghargai perbedaan pendapat yang berkembang dalam masyarakat Muslim.

C. STRATEGI PEMBELAJARAN
    1. Ceramah
    2. Presentasi makalah
    3. Diskusi dan dialog
    4. Penugasan mandiri dan terstruktur

D. EVALUASI PEMBELAJARAN

Evaluasi dilakukan didasarkan pada presentasi, keaktifan di kelas, penulisan makalah dan presentasi makalah yang telah dituliskan perkelompok, serta hasil ujian tengah semester dan ujian akhir yang dilakukan secara tertulis.

E. TOPIK/SUB TOPIK

Pertemuan 1: Pengantar Kuliah 
    a) Perkenalan
    b) Penggalian Motivasi
    c) Menjelaskan metode perkuliahan
    d) Sistem penilaian
    e) Materi perkuliahan dan Silabus
    f) Penyusunan Kontrak belajar
    g) Pembagian kelompok diskusi.

Pertemuan 2: Pengantar Ilmu Kalam (Teologi Islam). [Download di sini..!!] dan Evaluasinya silakan unduh [di sini]
    a) Pendahuluan
    b) Pengertian Ilmu Kalam
    a. Etimologi (Bahasa)
    b. Terminologi (Istilah)
    c) Nama-nama Lain dan Sebab Penamaan Ilmu Kalam
    d) Objek Kajian Ilmu Kalam
    e) Tujuan dan manfaat mempelajari Ilmu Kalam
    f) Peran/ fungsi Ilmu Kalam dalam kehidupan sosial
    g) Kesimpulan

Baca juga: Sejarah Tasawuf di Indonesia dan Tokohnya

Pertemuan 3: Dasar-dasar dan Sejarah Timbulnya Ilmu Kalam [Download di sini..!!] dan Evaluasinya silakan unduh [di sini]
    a) Sejarah perkembangan Ilmu Kalam
        a. Pada masa Nabi
        b. Masa Khalifah al-Rasyidin
        c. Masa Khalifah Bani Umayyah
        d. Masa Khalifah Bani Abbasiyah
    b) Faktor penyebab lahirnya Ilmu Kalam
        a. Faktor Internal lahirnya Ilmu Kalam
        b. Faktor eksternal lahirnya Ilmu Kalam
    c) Pro dan Kontra terhadap Ilmu Kalam
    d) Kesimpulan

Pertemuan 4: Hubungan Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf  [Download di sini..!!] dan Evaluasinya silakan unduh [di sini]
    a) Pendahuluan
    b) Pengertian Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf
    c) Hubungan Ilmu Kalam dengan Filsafat
    d) Hubungan Ilmu Kalam dengan Tasawuf
    e) Kesimpulan

Pertemuan 5: IMAN, KUFR, NIFAQ, SYIRK [Download di sini..!!] dan Evaluasinya silakan unduh [di sini]
    a) Pendahuluan
    b) Pengertian Iman, Kufr, Nifaq dan Syirk
    c) Perbedaan Iman, Kufr, Nifaq dan Syirk
    d) Dalil al-Quran dan Hadis tentang Iman, Kufr, Nifaq dan Syirk
    e) Kesimpulan

Pertemuan 6: Tauhid [Download di sini..!!] dan Evaluasinya silakan unduh [di sini]
    a) Pendahuluan
    b) Dalil al-Qur’an dan hadis tentang tauhid
    c) Pengertian/makna Tauhid Dzat, Tauhid Sifat 20, Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyah
    d) Tauhidullah
        a. Makna kalimat Laailaaha Illallah
        b. Ma’rifatullah
        c. Muraqabah
        d. Kesimpulan

Pertemuan 7: Khawarij dan Murji’ah [Download di sini..!!]dan Evaluasinya silakan unduh [di sini]
    a) Aliran Khawarij dan Murji’ah
        a. Sejarah perkembangan aliran Khawarij dan Murji’ah
        b. Tokoh aliran Khawarij dan Murji’ah
        c. Ajaran pokok dan perbandingan aliran Khawarij dan Murji’ah
    b) Dalil al-Qur’an yang menjadi landasan masing-masing aliran
    c) Kesimpulan

Pertemuan 8: UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) Evaluasinya silakan unduh [di sini]

Pertemuan 9: Jabariyah dan Qadariyah [Download di sini..!!] dan Evaluasinya silakan unduh [di sini]
    a) Pendahuluan
    b) Sejarah Perkembangan aliran Jabariyah dan Qadariyah
    c) Tokoh-Tokoh aliran Jabariyah dan Qadariyah
    d) Ajaran Pokok dan Perbandingan aliran Jabariyah dan Qadariyah
    e) Dalil al-Qur’an yang menjadi landasan masing-masing aliran
    f) Kesimpulan

Pertemuan 10: Pemikiran Teologi al-Mu’tazilah dan al-Syi’ah [Download di sini..!!] dan Evaluasinya silakan unduh [di sini]
    a) Pendahuluan
    b) Sejarah Perkembangan aliran Muktazilah dan Syi’ah
    c) Tokoh-tokoh Aliran Muktazilah dan Syi’ah
    d) Ajaran Pokok dan Perbandingan aliran Muktazilah dan Syi’ah
    e) Dalil al-Quran yang menjadi landasan masing-masing aliran
    f) Kesimpulan

Pertemuan 11: Ahlussunnah Salaf dan khalaf [Download di sini..!!] dan Evaluasinya silakan unduh [di sini]
    a) Ahlussunnah Salaf dan Khalaf
        Sejarah perkembangan Aliran Ahlussunnah Salaf
        Tokoh Aliran Ahlussunnah Salaf (Ahmad bin Hanbal dan Ibn             Taimiyah
        Ajaran Pokok aliran Ahlussunnah Salaf
    b) Sejarah Perkembangan Aliran Ahlussunnah Khalaf
        Tokoh dan pemikiran Ahlussunnah Khalaf (al-Asy’ari dan al-Maturidi)
        Perkembangan dan tokoh aliran Asy’ariyah dan al-Maturidiyah
        Ajaran Pokok aliran Asy’ariyah dan al-Maturidiyah
        Dalil al-Quran yang menjadi landasan masing-masing aliran
    c) Kesimpulan

Pertemuan 12: Persoalan Utama yang dibicarakan dalam Ilmu Kalam (Perbandingan pemikiran) [Download di sini..!!]
    a) Pelaku Dosa Besar dalam Ilmu Kalam    
    b) Iman dan Kufur dalam Ilmu Kalam
    c) Perbuatan Tuhan dan Manusia
    d) Kehendak Mutlak dan keadilan Tuhan
    e) Dalil naqli yang menjadi landasan masing-masing aliran
    f) Kesimpulan

13. Pertemuan 13: Rukun Iman (bagian 1)
    a) Definisi Iman
    b) Iman bertambah dan berkurang
        Iman Kepada Allah
        Iman kepada Malaikat
        Iman kepada Kitab
    c) Dalil naqli setiap rukun Iman

14. Pertemuan 14: Rukun Iman (bagian 2) [Download di sini..!!]
    a) Pendahuluan
    a) Iman Kepada Rasul
    b) Iman Kepada Hari Akhir
    c) Iman Kepada Qada’ dan Qadar
    d) Dalil naqli setiap rukun iman
    e) Kesimpulan

15. Pertemuan 15: Al-Wala’ dan Bara’ Dalam Islam [Download di sini..!!]
    a) Pengertian Al-Wala’ dan Bara’ Dalam Islam
    b) Kedudukan Al-Wala’ dan Bara’ Dalam Islam
    c) Pengaruh Al-Wala’ dan Bara’ Dalam Islam
    d) Hukum Meniru Orang Kafir
    e) Bentuk Meniru (Taqlid) Kepada Orang Kafir
    f) Kesimpulan

Pertemuan 16: UJIAN AKHIR SEMESTER