Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biografi Ulama Qiraah dan Ahli Ilmu Dirayah Al-Qur'an

Biografi  Ulama Qiraah

Tulisan ini adalah berkenaan dengan Biografi ulama Qiraah dan Ulama yang Ahli dalam bidang Dirayah Al-Qur'an. Adapun biografi para ulama yang sangat berpengaruh dalam penyusunan Ilmu Dirayah Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Al-Ashfahany

Nama lengkapnya Abu Qasim al-Husain ibn Muhammad ibn Al Mufadhdhal. Meninggal pada tahun 502 H./1108 M. Seorang ahli kebu dayaan Arab yang terkemuka dan salah seorang ulama yang terkenal. Di antara kitab karangannya ialah Mufradat al-Qur'an, Tafsir al-Qur'an al Karim dan Tafshil an-Nasyatain.

Al-Qasim ibn Salam

Nama lengkapnya Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam al-Bahdady. Lahir di Harah dan ayahnya seorang Rumy, pada tahun 157 H / 744 M., dan meninggal pada tahun 224 H./839 M. Seorang ulama hadits, lughah, adab dan fiqih. Delapan belas tahun lamanya beliau menjadi qadhi di Tharsus. Pada tahun 213 H., beliau melawat ke Mesir, kemudian ke Baghdad. Di Baghdad beliau mengajarkan kitab-kitabnya kepada murid-murid yang datang belajar kepadanya. Di antara kitab-kitabnya Gharib al-Hadits yang telah beliau susun dalam tempo 40 tahun lamanya, dengan bersusah payah.

Abu Al-Baqa ' al-Ukhbary

Nama lengkapnya Abu Al-Baqa ' Abdullah ibn Al-Hasan ibn Abdillah al-Ukhbary al-Baghdady, seorang ulama lughah dan adab, faraidh dan hisab. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 538 H./1143 M., meninggal pada tahun 616 H./1219 M. Beliau ditimpa penyakit cacar pada masa kecilnya sehingga matanya buta. Beliau mengarang dengan jalan menyuruh murid-muridnya membaca beberapa buah kitab dalam fashal-fashal (pembicaraan-pembicaraan) yang beliau tentukan. Sesudah itu beliau pun mendiktekan kepada murid murid itu penyaringan dari yang telah beliau dengarkan itu. Di antara kitab-kitabnya Imla ' ar-Rahman, At-Tibyan dan Al-Muhashshil.

As-Sakhawy

Nama lengkapnya Ali ibn Muhammad ibn Abd ash-Shama yang terkenal dengan nama As-Sakhaur, wafat pada tahun 643 H. Dalam bidang qira'at mempunyai sebuah kitab yang ber-nazham yang dikenal dengan nama Sakhawiyah, nama aslinya Hidayat al-Murtab fi al-Mutasyabih dan kitab Jamal al-Qarra ".

Al-Baqillany

Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad ath-Thayyib ibn Muhammad ibn Ja'far. Lahir di Bashrah dan meninggal di Baghdad pada tahun 403 H./1013 M. Seorang ulama kalam yang sangat terkemuka dari golongan Asy'ary. Beliau dipandang seorang yang sangat cepat memberi jawaban.

Ibrahim al-Biqa'y

Nama lengkapnya Burhanuddin Ibrahim ibn Umar al-Biqa'y. Lahir di Baqa ' salah satu daerah Syria pada tahun 809 H./1406 M., dan meninggal di Damascus pada 855 H./1480 M. Seorang ahli tarikh dan kebudayaan. Di antara kitabnya Unwan az-Zaman dan kitab tafsirnya.

Dr. Taufiq Shidqi

Nama lengkapnya Muhammad Taufiq Shidqi. Beliau lahir pada tahun 1298 H., dan meninggal pada tahun 1338 H./1920 M. Seorang Doktor berkebangsaan Mesir, masuk dalam golongan ulama ahli hadits. Beliau intelektual Islam yang mempertahankan Islam dan Nabinya di hadapan kaum Kristen. Beliau ini amat luas pengetahuannya dan amat jauh penyelidikannya dalam urusan kitab-kitab Injil (Testament Lama dan Testament Baru) sehingga tidak ada suatu kekhilafan dan kesalahan yang terdapat dalam kitab-kitab itu yang luput dari bantahannya. Besar sekali jasanya dalam urusan mempersesuaikan pembahasan-pembahas an agama dengan ilmu pengetahuan.

Di masa hidupnya beliau banyak menulis karangan yang penting penting dalam majalah dan surat-surat kabar yang besar seperti Al-Manar, Al-Muayyad, Al-Liwa, Asy-Sya'b dan Al-' Ilm. Di antara kitab-kitabnya Dinullah fi Kutub al-Anbiya ' dan Ad-Din fi Nadhar al-Aql ash-Shahih (Agama dalam pandangan akal yang benar).

Dan ada lagi beberapa kitabnya yang penting, yang harus dipelajari oleh mereka yang hendak berhadapan dengan pemuka-pemuka agama Kristen. Di antaranya Ash-Shalib wa al-Fida ' (salib dan tebusan). Di antara kitab-kitabnya yang pantas menjadi pedoman bagi sekolah-sekolah agama menengah tinggi untuk ilmu alam ialah Durr as-Sunun al-Kainat.

Baca juga: Sejarah dan Perkembangan Ilmu Tafsir

Adapun riwayat hidup dari Maha Guru Qira'at yang sangat berjasa dalam dunia Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

Abu Amr ibn Al-A'laa.

Nama lengkapnya Abu Amr ibn al-A'la asy-Syamy at-Tamimi Maziny al-Bashary. Lahir di Makkah pada tahun 70 H./690 M., meninggal di Kufah pada tahun 154 H./771 M. Salah seorang yang ahli lughah, adab dan qira'at. Abu Ubaidah berkata: " Abu Amr se-alim-alim manusia dalam urusan adab, Arabiyah, qira'at dan syi'ir. "

Abdullah ibn Katsir al-Makky

Nama lengkapnya Abdullah ibn Katsir ad-Dary al-Makky. Lahir di Makkah pada tahun 45 H./665 M., meninggal di Makkah pada tahun 120 H./738 M. Salah seorang dari ahli qira'at tujuh, pernah menjadi qadhi di Makkah.

Nafi ' ibn Nu'aim

Nama lengkapnya Nafi ' ibn Abd ar-Rahman ibn Nu'aim al-Madany. Meninggal di Madinah pada tahun 169 H./785 M. Salah seorang yang ahli qira'at tujuh yang terkenal. Beliau berasal dari Ashbahan dan lama di Madinah.

Ashim al-Asady

Nama lengkapnya Ashim ibn Abi an-Nujud Bahdalah al-Kufy al Asady. Meninggal di Kufah pada tahun 127 H./745 M. Seorang tabi'y dan maha guru qira'at tujuh berasal dari Kufah. Beliau ini terkenal pula dalam urusan hadits.

Abdullah ibn Amir

Nama lengkapnya Abdullah ibn Amir al-Yashahy asy-Syamy. Lahir pada tahun 21 H./642 M., wafat pada tahun 118 H./736 M. Seorang guru qira'at, pernah menjadi qadhi di Damascus ketika khalifah Al-Walid ibn Abd al-Malik.

Hamzah ibn Habib

Nama lengkapnya, Hamzah ibn Habib az-Zaiyat. Lahir di Kufah pada tahun 80 H. (700 M), meninggal pada tahun 156 H./773 M. Salah se orang dari maha guru qira'at. Ketika hidupnya beliau mencari rezeki dengan jalan membawa minyak dari Kufah ke Halwan. Qira'at-nya diterima dengan ijma ' para ulama.

Ali ibn Hamzah al-Kisa'y

Nama lengkapnya Abu Hasan Ali ibn Hannah ibn Abdillah al-Asady al-Kufy, seorang maha guru qira'at, terkenal juga dalam bidang nahwu dan lughah. Lahir di Kufah, berkediaman di Baghdad dan meninggal di Ray, pada tahun 189 H./805 M. Beliau guru yang mendidik putera-putera Ar-Rasyid yaitu Al-Ma'mun dan Al-Amin. Di antara kitabnya adalah Ma'an al-Qur'an.

Abu Ja'far Yazid

Nama lengkapnya Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa. Meninggal di Madinah pada tahun 132 H./750 M. Salah seorang dari ahli qira'at yang terkemuka di Madinah. Di masa hayatnya beliau mengajarkan gira'at dan memberi fatwa.

Ya'qub ibn Ishaq

Nama lengkapnya Ya'qub ibn Ishaq ibn Zaid al-Hadramy. Lahir di Bashrah pada tahun 17 H / 735 M., meninggal di kota yang sama pada tahun 225 H./820 M. Seorang ahli qira'at di Bashrah, terkemuka dalam bidang Arabiyah dan adab.

Khalaf ibn Hisyam

Nama lengkapnya Muhammad Khalaf ibn Hisyam al-Bazzar, seorang pemuka gira'at, meninggal di Baghdad pada tahun 229 H./844 M.

Baca juga: Biografi Ulama Tafsir

Adapun para ulama lainnya yang ahli dalam bidang Qira'at adalah sebagai berikut:

Harun ibn Musa an-Nahwy

Nama lengkapnya Harun ibn Musa Qary an-Nahwy. Meninggal pada tahun 197 H. Seorang ahli nahwu dan qira'at yang terkenal.

Abu Amer ad-Dany

Nama lengkapnya Utsman ibn Sa'id. Lahir di Denia sebuah kam pung di Spanyol pada tahun 372 H./982 M. meninggal pada tahun 444 H./1062 M. Terkenal juga dengan nama Ibnu Ash-Sharafy salah seorang dari pemuka hadits dan salah seorang dari ikutan manusia dalam uru san ilmu Qur'an, riwayat dan tafsirnya. Beliau banyak mempunyai karangan, di antaranya At-Taisir. Di dalamnya beliau menerangkan tentang keadaan madzhab qira'at-qira'at yang tujuh.

Abu Muhammad Qasim asy-Syathiby

Nama lengkapnya, Abu Muhammad al-Qasim ar-Raliny asy-Syathiby. Lahir pada tahun 538 H / 1144 M., meninggal di Mesir pada tahun 590 H. /1194 M. Seorang ikutan manusia dalam soal qira'at. Beliau dilahirkan di Syathibah, sebuah kampung di Spanyol. Di antara kitabnya Hirz al-Amani, atau Asy-Syathibiyah. Isinya tentang hal qira'at. Dan beliau terpandang juga dalam soal lughah, hadits dan tafsir.


Tulisan ini adalah kutipan dari buku Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-qur'an dan Tafsir yang ditulis oleh teungku M. Hasbi ash-shiddieqy