Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biografi Ulama Tafsir Terkenal

Biografi Ulama Penulis Tafsir

Berikut ini adalah Ulama penulis tafsir yang terkenal dalam dunia islam. mereka memiliki kontribusi besar dalam khazanah keilmuan Islam dalam bidang tafsir sehingga kita bisa memahami Al-Qur'an dengan benar dan menggali hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Berikut ini adalah riwayat hidup mereka:

Ibnu Jarir ath-Thabary

Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ath-Thabary. Dilahirkan di Thabrastan pada tahun 224 H./839 M., dan meninggal di Baghdad tahun 310 H./932 M. Seorang ahli tarikh yang terkemuka, raja ahli tafsir, seorang imam yang mempunyai madzhab sendiri.


Banyak karangan-karangannya yang berharga dari Ibnu Jarir. Di antaranya adalah kitab tafsirnya Jami ' al-Bayan yang sangat terkenal, rujukan segala ulama tafsir. Tafsirnya itu mencerminkan keluasan ilmunya dan ketinggian penyelidikannya. Beliau terpandang sebagai salah seorang imam mujtahid yang tidak ber-taqlid kepada orang lain. Bahkan pernah madzhabnya diikuti oleh sebagian umat Islam.

Abu Muslim al-Ashfahany

Nama lengkapnya Abu Muslim Muhammad ibn Bahar. Beliau lahir pada tahun 254 H., dan meninggal pada tahun 322 H. Seorang pembesar negara di Ashfahan, termasuk golongan penulis yang ulung, amat pandai dalam urusan tafsir dan dalam berbagai-bagai ilmu.

Di antara kitabnya ialah Jami ' at-Ta'wil yang terdiri dari 14 jilid. Tafsir beliau ini amat baik susunannya, amat baik pen-tahqiq-kannya dan bagus uraiannya. Mereka yang telah mempelajari tafsir Ar-Razy, tentu telah dapat mengumpul kan sebagian besar dari pendapat Abu Muslim yang telah dipindahkan Ar-Razy itu.


Ibnu Mundzir

Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim ibn Al-Mundzir an-Naisabury. Meninggal pada tahun 309 H./921 M. di Makkah. Seorang mujtahid yang menghafal hadits dan terhitung seorang yang amat bagus karangannya. Di antara hasil karyanya ialah Al-Mansuth, dalam bidang figh, Ikhtilaf al-Ulama, Al-Ijma ' dan Al-Isyraf ala Masahid Ahl al-Ilmi.

Az-Zajjaj

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim ibn Sary ibn Sahal. Lahir di Baghdad pada tahun 241 H./855 M., dan meninggal pada tahun 311 H. / 923 M. Seorang pujangga nahwu dan lughah. Beliau mempunyai beberapa buah karangan yang berharga, di antaranya Ma'an al-Qur'an dan Khulq al-Insan.

Al-Wahidy

Nama lengkapnya Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Matawih, terkenal dengan nama Al-Wahidy. Meninggal di Naisabur pada tahun 427 H./1076 M. Seorang ahli tafsir dan kesusasteraan. Beliau mengarang tiga buah buku tafsir yaitu Al-Basith, Al-Wasith dan Al-Wajiz.

Abu Hayyan

Nama lengkapnya Muhammad ibn Yusuf ibn Ali Hayyan al-Anda lusy an-Nahwy. Lahir di Ghamathah pada tahun 654 H./1256 M. dan kemudian berpindah ke Mesir dan menetap di sana sampai ia meninggal dunia pada tahun 745 H./1344 M. Seorang ulama besar di dalam bidang tafsir, hadits, sejarah dan bahasa. Banyak karangannya, di antaranya Al-Bahr al Muhith.

Ats-Tsa'aliby

Nama lengkapnya Abu Manshur Abd al-Malik ibn Muhammad ibn Isma'il ats-Tsa'aliby. Lahir pada tahun 350 H./961 M., meninggal pada tahun 429 H./1037 M. Seorang imam lughah dan adab. Di antara kitabnya Fiqh al-Lughah dan Al-Jawahir al-Hisan.

Al-Qurthuby

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Faraj Al-Qurthuby, seorang pengarang tafsir yang terkenal yang banyak diambil pendapatnya oleh ahli-ahli tafsir sesudahnya. Di antara yang mengambil pendapatnya ialah Abu Bakr Yahya ibn Sa'dun ibn Tammam ibn Muhammad al-Azdy al-Qurthuby, seorang yang amat alim dalam urusan qira'at, hadits dan lughah. Lahir di Cordova (Andalus) pada tahun 486 H./1093 M., dan meninggal di Maushul pada tahun 567 H./1172 M.

Baca Juga: Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir

Al-Fakhr ar-Razy

Nama lengkapnya, Abu Abdillah Muhammad ibn Umar ibn Al Husain Fakhruddin ar-Razy. Lahir pada tahun 544 H./1210 M. Seorang imam ahli tafsir, pujangga agama yang terkenal paling besar di masanya, amat dalam pengetahuannya dalam urusan ilmu umum dan syari'at. Beliau berbangsa Quraisy. Asalnya dari Tabrastan. Lahir di Riai, karena itu dinamai Ar-Razy. la banyak melawat ke beberapa negeri. Karangan nya amat banyak. Di antaranya sebuah tafsir delapan jilid tebalnya. Di masa hidupnya kitab-kitabnya telah menjadi kajian umum.

Az-Zamakhsyary

Nama lengkapnya Mahmud ibn Umar ibn Muhammad al-Khawa rizmy az-Zamakhsyary. Lahir pada tahun 467 H./1075 M., dan meninggal pada tahun 538 H./1143 M. Seorang ahli agama, tafsir, lughah dan adab yang sangat terkemuka, khususnya dalam urusan kesusasteraan bahasa Arab. Dilahirkan di Zamakhsyari. 

Setelah dewasa beliau pergi ke Makkah dan berkediaman di sana beberapa lama masanya. Karena itu beliau di beri gelar Jarullah. Banyak sekali kitab-kitab agama yang beliau karang, di antaranya Al-Kasysyaf, sebuah tafsir yang sangat perlu dipelajari oleh mereka yang hendak mengetahui kepelikan dan keindahan susunan bahasa Al-Qur'an. Dalam soal kepercayaan, beliau menganut Mu'tazilah. Beliau sangat keras membantah pendapat ahli tasawuf.

Ath-Thiby

Nama lengkapnya Al-Husain ibn Muhammad ibn Abdillah ath-Thiby. Meninggal pada tahun 743 H./1342 M. Seorang ulama tafsir, hadits dan bayan yang sangat disegani. Beliau mempunyai kekayaan yang sangat besar yang diperoleh dari pusaka dan perniagaan. Semua hartanya dipergunakan untuk berbagai pekerjaan kebajikan, sehingga di akhir umumnya beliau menjadi seorang yang papa. Beliau sangat terkenal dalam soal mengeluarkan butiran-butiran hikmah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di antara kitabnya Syarah al-Kasysyaf dalam urusan tafsir dan Syarah Misykah al-Misykah dalam urusan hadits.

Al-Haufy

Nama lengkapnya Abu Hasan Ali ibn Ibrahim Sa'id al-Aufy. Meninggal pada tahun 430 H./1039 M. Seorang pujangga nahwu, masuk golongan ulama lughah dan tafsir. Di antara kitabnya Al-Burhan fi ' Ulum al-Qur'an.

Ibnu Athiyah Nama lengkapnya Abu Muhammad Abd al-Haqq Ghalib ibn Abd ar-Rahim al-Gharnathy. Lahir pada tahun 481 H./1148 M. Seorang ahli tafsir yang terpandai, seorang pujangga fiqih yang terkenal dan seorang yang sangat ' arif dalam soal hukum dan hadits. Di antara kitabnya ialah tafsir Al-Muharrar al-Wajiz.

Al-Mursy

Nama lengkapnya Muhammad ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abi Al-Fadhal. Lahir pada tahun 570 H./1174 M., dan meninggal pada tahun 655 H./1257 M. Seorang pujangga adab, tafsir dan hadits. Asalnya dari Mursiah. Beliau banyak melawat ke tanah Andalus dan ke beberapa negeri di kepulauan Arab. Di antara kitabnya At-Tafsir al-Kabir, At-Tafsir dan At Tadsir ash-Shaghir.

Ibnu Jauzy

Nama lengkapnya Abu Faraj Abd ar-Rahman ibn Ali al-Jauzy. Beliau dilahirkan tahun 508 H./1114 M., dan meninggal pada tahun 597 H./1201 M. Kepala ulama di masanya dalam urusan tarikh dan hadits. Lebih dari 300 buah karangannya.

Ibnu Aqil

Nama lengkapnya Najmuddin Abu Wafa ' Ali ibn Aqil al-Baghdady. Lahir pada tahun 432 H./1040 M., dan meninggal pada tahun 515 H./1221 M. Salah seorang ulama Iraq, kepala ulama-ulama Hanbaly.

Al-Mawardi

Nama lengkapnya Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib. Di lahirkan di Bashrah pada tahun 364 H./947 M., meninggal pada tahun 456 H./1058 M. di Baghdad. Seorang yang terpandang alim besar, luas pengetahuannya dan banyak karangannya. Di masa Al-Qaim ibn Amrillah menjadi khalifah, beliau diangkat menjadi kepala qadhi. Beliau dibangsa kan kepada pekerjaan menjual air mawar. Dari itu beliau diberi gelar Al Mawardy.

Al-Baidhawy

Nama lengkapnya Nashir ibn Nashiruddin Abu Sa'id Abdullah ibn Umar. Meninggal pada tahun 685 H./1286 M. Seorang gadhi tafsir yang luas pengetahuannya. Sebagian dari karangannya ialah Anwar at-Tanzil yang terkenal dengan Tafsir al-Baidhawy.

Al-Jashshash

Nama lengkapnya Abu Bakr Ahmad ibn Ali Al-Jashshash. Beliau berkediaman di Baghdad, dilahirkan pada tahun 305 H./917 M., dan me ninggal di Baghdad pada tahun 370 H./980 M. Salah seorang penganjur madzhab Hanafy. Beliau berasal dari Rai. Sebagian dari karangannya ialah Ahkam al-Qur'an dan Ushul al-Fiqh.

Muhammad Rasyid Ridha

Nama lengkapnya Muhammad Rasyid Ridha. Lahir di Kalmun suatu kampung di Libanon, pada bulan Jumadil Awal tahun 1282 H./1865 M., dan meninggal pada bulan Jumadil Awal pada tahun 1354 H./1953 M. Seorang mujtahid dunia Islam abad ke XX, seorang ahli sunnah, yang sulit dicari saingannya, yang mempusakai ilmu Muhammad Abduh. Pada tahun 1315 H. beliau pindah ke Mesir untuk menemui Muhammad Abduh. Pada tahun itu juga beliau mengeluarkan majalah Al-Manar, suatu majalah yang menjadi penyuluh ulama muslihin di Benua Timur, terutama di Indonesia ini.

Ibnu Al-Araby

Nama lengkapnya, Muhammad ibn Abdillah ibn Muhammad al Mu'afiry al-Asybily al-Maliky. Lahir pada tahun 468 H./1076 M., meninggal pada tahun 543 H / 1148 M. Seorang gadhi, masuk golongan penghafal hadits dan mencapai derajat ijtihad dalam ilmu-ilmu agama. Beliau menulis banyak kitab yang berkenaan dengan hadits, fiqih, ushul, adab dan tarikh. Di antara kitabnya adalah Syarah Turmudzy dalam urusan hadits, Ahkam al-Qur'an dan Qanun at-Takwil dalam urusan tafsir.

As-Sayuthy

Nama lengkapnya Jalaluddin Abd ar-Rahman ibn Abi Bakar ibn Muhammad as-Sayuthy. Lahir pada tahun 849 H / 1445 M. dan meninggal pada tahun 911 H./1505 M. Seorang imam yang kenamaan, ahli penye lidikan yang ternama, seorang hafizh yang terkemuka, terpandang pula sebagai pakar sejarah dan ahli pula dalam ilmu bahasa Arab. Karang annya lebih dari 500 buah. Beliau besar di Cairo dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau berumur 5 tahun. Ketika beliau berumur 40 tahun, beliau mengasingkan diri dari keramaian ke sebuah pulau kecil di tengah-tengah sungai Nil untuk mengarang. Banyak orang kaya-kaya dan raja-raja mengirimkan hadiah kepadanya. Semuanya hadiah-hadiah itu ditolaknya.

Al-Mahally

Nama lengkapnya Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Mahally. Lahir pada tahun 781 H./1389 M., meninggal pada tahun 864 H./1459 M. Seorang ahli ushul dan tafsir. Di antara kitabnya ialah bagian pertama dari kitab Tafsir Jalalain yang ditamatkan oleh As-Sayuthy, Syarah Minhaj dan Syarah Jami ' al Jawami ' dalam ushul figh.

Salim ar-Razy

Nama lengkapnya Abu Fath Salim ibn Ayyub ibn Salim ar-Razy. Lahir pada tahun 365 H./970 M., dan meninggal pada tahun 447 H./1055 M. Seorang ahli fiqih, berasal dari Ray (Persi) dan berkediaman di salah satu kota Suria. Dia mempunyai beberapa buah kitab, di antaranya Gharib al-Hadits.

Abu Su'ud

Nama lengkapnya Abu Su'ud ibn Muhyiddin al-Imady. Lahir pada tahun 896 H / 1490 M., dan meninggal pada tahun 982 H./1574 M. Seorang ulama fiqih dan tafsir. Berkali-kali beliau menjabat pekerjaan qadhi dan kemudian beliau menjadi mufti di Constantinopel (Istanbul). Di antara kitabnya Tafsir Irsyad Aql as-Salim.

Ibnu Al-Munir

Nama lengkapnya Ahmad ibn Muhammad ibn Manshur. Lahir pada tahun 820 H./1423 M., dan meninggal pada tahun 982 H./1574 M. Salah seorang dari ulama dan ahli kebudayaan di Iskandariyah yang terkemuka. Dua kali beliau menjadi qadhi dan khatib di Iskandariyah. Beliau banyak mempunyai karangan, antara lain kitab Tafsir.

Al-Baghawy

Nama lengkapnya, Al-Husain ibn Muhammad ibn Mas'ud al-Farra ' al-Baghawy. Lahir pada tahun 456 H./1044 M., dan meninggal pada tahun so H./1117 M. Seorang ulama fiqih, hadits dan tafsir, berasal dari negeri Khurasan. Oleh karena terlalu terkemuka dalam urusan hadits, beliau diberi gelar Muhyi as-Sunnah. Di antara kitabnya Ath-Tahdzib dalam urusan fiqih, Syarah Sunnah dalam urusan hadits dan Ma'alim at-Tanzil dalam urusan tafsir.

Ibnu Katsir

Nama lengkapnya Imamuddin Abu Al-Fida ' Isma'il ibn Umar ibn Katsir Al-Bashary. Lahir pada tahun 701 H./1302 M., meninggal pada tahun 744 H./1373 M. Seorang penghafal sejarah hadits dan sangat ter kemuka pula dalam urusan fiqih. Di antara kitabnya Al-Bidayah wa an Nihayah dalam bidang sejarah. Bukunya menerangkan segala rupa ke jadian sehingga tahun 738 H., dan sebuah Tafsir al-Qur'an. Dan banyak pula kitabnya dalam ilmu hadits.

An-Nasafy

Nama lengkapnya Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud an-Nasafy. Lahir di salah satu kampung di Ashbaban, meninggal pada tahun 710 H / 130 M. Seorang ulama fiqih dalam madzhab Hanafy dan terkemuka pula dalam urusannya. Di antara kitabnya, Tafsir al-Madarik, Kunduczucz Daqaiq dalam bidang ushul dan Al-Qafi dalam bidang furu ' (fiqih).

Asy-Syarbiny

Nama lengkapnya Muhammad ibn Ahmad asy-Syarbini Syamsuddin. Meninggal pada tahun 977 H./1570 M. Seorang ahli fiqih dalam madzab Syafi'y dan ahli tafsir. Di antara kitabnya Tafsir as-Siraj al-Munir dan Al Igna ' dalam bidang fiqih.

Al-Jamal

Nama lengkapnya Sulaiman ibn Umar ibn Manshur al-Ajily al Azhary. Meninggal pada tahun 1204 H./1790 M. Tafsir beliau terkenal dengan nama Al-Furuhat al-Ilahiyah, ulasan Tafsir Jalalain dan sebuah ulasan Syarah al-Minhaj.

Tulisan ini adalah kutipan dari buku Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-qur'an dan Tafsir yang ditulis oleh teungku M. Hasbi ash-shiddieqy