Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Silabus Akhlak Tasawuf Terbaru

Silabus Akhlak Tasawuf Terbaru

SILABUS AKHLAK TASAWUF

Mata Kuliah : Akhlak/tasawuf
Dosen           :
Semester       : Ganjil 2020/2021
Jur./Prodi      : Tarbiyah / Pendidikan Bahasa Arab
Bobot            : 2 Sks

Tujuan : Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kajian akhlak dalam Islam dengan kefahaman yang luas serta mengenal dan memahami aliran-aliran dalam Tasawuf dan Tarikat.

Baca juga: Silabus Mata Kuliah Hadits 

Materi Inti:
 1. Memahami makna dari akhlak, moral, etika, susila, objek kajian tentang akhlak, tolok ukur, tujuan dan pentingnya mempelajarinya;
 2. Ruang lingkup pembagian Akhlak ( Akhlak kepada Khalik, mahluk dan alam)
 3. hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid, fiqh, dan pendidikan
 4. fitrah manusia dan hubungannya dengan akhlak
 5. Corak Akhlak dalam Islam: al-Akhlak al-Mahmudah dan al-Akhlak al-Mazmumah;
 6. Pengertian “Baik” dan “Buruk” serta ukurannya;
 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak dan cara pembentukannya;
 8. Akhlak kepada Rasulullah (pengertian, mengikuti perintah, mencintai Nabi, keluarga dan sahabatnya)
 9. (UTS) Ujian Tengah Semester
 10. Menjelaskan tentang makna dari tasawuf, beberapa pandangan para ulama tentang lahirnya tasawuf (unsur Nasrani, unsur Hindu , Budha, unsur filsafat, unsur Persia dan unsur Arab/Islam).
 11. Sejarah perkembangan tasawuf dan penjelasan tentang ilmu syari’ah, tarikaat, hakikat dan makrifat;
 12. Ajaran sufi dan tokoh-tokohnya :
 • Khauf dan raja’,
 • Mahabbah,
 • Makrifah,
 • Hulul,
 • Ittihad,
 • Wihdatul wujud
13.  Maqamat dan Ahwal dalam tasawuf;
14. Pengertian tarekat, macam-macamnya dan tokohnya.
 • tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah,
 • Syadziliyah, Khalwati
 • dan Tarekat idrisiyah
15. Pertumbuhan dan perkembangan Tasawuf di Indonesia serta beberapa tokoh dan ajarannya:
 • Walisongo,
 • Haamzah Fansuri,
 • Syamsuddin Sumatrani,
 • Nuruddin al Raniri,
 • Abd. Rauf al Sinkli,
 • Yusuf al Makassari
 • dan Mumahmad Nafis al-Banjari.
16. (UAS) Ujian Akhir Semester

Baca juga: Faktor Yang Mempengaruhi Akhlak

REFERENSI :
 1. Etika (Ilmu Akhlak) oleh Ahmad Amin;
 2. Pengantar Studi Akhlak oleh Asmaran AS
 3. Akhlak Mulia oleh Rachmad Djatnika;
 4. Akhlak Al Quran oleh Anwar Masy’ari;
 5. Al Islam Jilid 1dan II oleh Hasbi Ash Shiddiqie
 6. Akhlak dan Tasawuf oleh Abuddin Nata
 7. Pengantar Studi Tasawuf oleh Asmaran AS.;
 8. al-Ta’aruf li Mazhab Ahl al-Tasawwuf oleh al-Kalabadzi;
 9. Ihya Ulumuddin oleh Al Ghazali;
 10. Tasawuf Nusantara Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka oleh Hj Sri Mulyani;
 11. Pengantar ilmu Tarekat oleh Abubakar Atjeh;
 12. dan referensi lainnya