Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ulama dan Cendikiawan Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam

Ulama dan Cendikiawan Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam

Di antara para ulama dan cendikiawan yang terkenal pada masa kerajaan Aceh Darussalam dalah sebagai berikut:

1. Syeh Hamzah Fansuri

Beliau adalah seorang ulama besar, seorang penyair sufi yang hidup pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riayat Syah Mukammil dan Sultan Muda Ali Riayat Syah V sampai permulaan pemerintahan sultan Iskandar muda Meukuta Alam. Beliau hidup pada pad akhir abad 16 M dan awal abad 17 M. Di antara karagannya adalah:
 1. Asrarul Arifin fi Bayani ilmis suluki wat tauhid, yang membahas masalah ilmu suluk dan tauhid.
 2. Syarabul asyikin Zinatul muwakhidin, yang membahas masalah tarekat, syariat, hakikat dan makrifat. 
 3. Al-muntahi, yang membahas masalah wihdatul wujud. 
 4. Raubai Hamzah Fansuri, dalam bentuk puisi yang berisi tentang wihdatul wujud. 

2. Syeh Syamsuddin Sumatrani

Nama lengkapnya adalah Syeh Syamsyuddin bin Abdullah As-Sumatrani. Murid utama dari Hamzah Fansuri. Beliau menguasai bahasa Melayu, jawa, arab, Persia dan Urdu. Beliau mempunyai pengetahuan yang sangat luas dalam berbagai bidang Ilmu. Beliau menjadi Qadhi Malikul adil dalam masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riayat Syah dan Sultan iskandar Muda. Selain sebagai ulama, beliau juga dikenal sebagai Politikus dan negarawan besar serta seorang penulis yang terkenal pada zamannya. Diantara tulisannya adalah:

 1. Mir’atul Mukminin
 2. Jauharul Haqaiq 
 3. Risatul Bayyin mulahadhatil alal mulhidi fi zikrillah 
 4. Kitabul harakah 
 5. Nurul daqaiq 
 6. Mir’atul iman 
 7. Syarah mir’atul qulub 
 8. Syarah rubai Hamzah fansuri, dan lainnya 

3. Syeh Nuruddin Ar-raniry

Beliau adalah seorang ulama, pengarang, pujangga, ahli sufi, ahli hukum, pilitikus dan negarawan ternama. Menjadi Qadhi Malikul Adil pada masa pemerintahan Iskandar Tsani dan ratu Safiatuddin. Menguasai bahasa Arab, Urdu, Persia, Melayu dan juga mengarang dengan menggunakan bahasa tersebut. Di antara karangannya adalah sebagai berikut:

 1. Ash-Shiratul Mustaqim, yang ditulis berdasarkan permintaan Sultan Iskandar Tsani.
 2. Darul faraid bi syarhil aqaid 
 3. Bustanus Salatin fi sikril awwalin wal akhirin 
 4. Akhbarul akhiran fi ahwalil yaumil qiyamah 
 5. Hidayatul habib fi targhibi wat tarhib 
 6. At-tibyan fi makrifatil adyan 
 7. Asrarul ihsan fi makrifatir ruhi war rahman 
 8. Lathaiful asrar 
 9. Nubzah fi dakwazzil ma’a shahibih 
 10. Hillul zill 
 11. Syaiful qulub 
 12. Umdatul i’tiqad 
 13. Jawahirul ulum fi kasyfil maklum 
 14. Bad-u khaliqis samawati wal ardhi 
 15. Hujjatush shadiq fi dafis zindiq 
 16. Fathul mubin ala mulhidin 
 17. Sughyur rasul, dan lainnya 

4. Syeh Abdurrauf

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dengan julukan teungku Syiah Kuala. Beliau satu faham dengan Syeh nuruddin ar-raniry. Beliau adalah ulama besar yang sukar dicari tandingannya, politikus dan negarawan yang sangat ahli, penulis yang sangat produktif. Beliau juaga menjadi Qadhi Malikul adil setelah Syeh Nuruddin Arraniry. Di antara karangannya adalah sebagai berikut:

 1. Turjumanul mustafid, kitab tafsir dalam bahasa melayu (indonesia)
 2. Mir’atut thullab, kitab hukum yang dikarang pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin. 
 3. Umdatul ahkam, mengenai hukum Islam 
 4. Umdatul muhtadin ila suluki maslakil mufaradi, mengenai ketuhan dan filsafat. 
 5. Kifayatul muhtadi. 
 6. Hidayatul balighah ala um’atil mukhassamah 
 7. Bayan rajalli, menai akhlak dan tasawuf. 
 8. Syair ma’rifah, puisi ketujanan. 

5. Syeh Burhanuddin

Beliau adalah seorang ulama, politikus, negarawan dan pengarang yang ternama. Beliau adalah murid utama dari Syeh abdurrauf Syiah Kuala, yang kemudia dikirim ke wilayah pantai barat yang berkedudukan di Pariaman, yang sampai sekarang terkenal dengan Syeh Burhanuddin Ulakan. Karangannya yang erkenal adalah Kasyful Muntadir, yang berisi uraian yang berdalil ayat al-Qur’an dan Hadits untuk membantah Ajaran Suluk.

6. Syeh Jalaluddin

Beliau adalah seorang ulama dan pengarang yang hidup pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Johan Syah (1147-1174 H/1735-1760 M). Dalam tahun 1152 H, Sultan Alaiddin Johan Syah meminta kepada Syeh jalaluddin untuk mengarang sebuah kitab untuk membantah faham yang sesat berkenaan dngan ketuhanan. Permintaan Sultan dikabulkan dengan mengarang sebuah kitab yang diberi nama “Mudharul ajla ila rutbati a’la”.

7. Syeh Jalaluddin Tursani

Beliau adalah seorang ulama dan pengarang yang terkenal, juga seorang negarawan yang ahli. Nama lengkapnya adalah Syeh jalaluddin bin Muhammad KamaluddinTursani. Beliau hidup pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Maharaja Lela Ahmad Syah (1139-1147 H atau 1727-1735 M) dan sultan Alaiddi johan Syah. Atas permintaan sultan Alaiddi johan Syah, beliau mengarang sebuah kitab tentang hukum tata negara yang diberi nama Safinatul Hukkam dan kitab Hidayatul awwam.

8. Syeh Muhammad Zain

Beliau adalah seorang ulama dan pengarang kitab yang hidup pada zaman pemerintahan Sultai Alaiddin Mahmud Syah (1147-1195 H atau 1760-1781 M). Kitab karangannya antara lain: Kasyful Kiram dan Talkhishul Falah.

9. Syeh Abdullah

Beliau adalah seorang ulama dan ahli hadits yang terkenal. Hidupnya pada masa pemerintahan Sultan alaiddin Jauharul Alam syah (1209-1238 H atau 1795-1823 M). Karangannya yang terkenal adalah Syifatul Qulub tentang akhlak dan tasawuf yang mengandung lebih dari 400 buah Hadits.

10. Syeh Jamaludin

Beliau adalah seorang ulama tasawuf yang hidup pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Sulaiman Ali Iskandar Syah (1251-1273 H atau 1836-1857 M). Nama lengkapnya adalah Syeh jamaluddin bin Syeh Abdullah. Karangannya antara lain Ilmul Muttaqin.[1]

mereka semua adalah para ulama yang masyhur yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan aceh darussalam. mereka saling bekerja sama dengan sultan untuk menegakkan hukum islam dan mengembangkan dakwah diasia tenggara

Referensi:

[1] A. Hasjmy, Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan, ((Peurelak: panitia seminar masuk dan berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara), h. 10-14.