Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nadhariyatul Uqud (Teori akad)

Nadhariyatul Uqud (Teori akad)

Nadhariyatul Uqud (Teori perikatan), akad dan tasharruf (perbuatan hukum)

Akad adalah suatu macam tasharruf yang dilakukan manusia. Tasharruf menurut fiqh, ialah:

 كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنْ شَخْصِ بِإِرَادَتِهِ وَيُرَتِّبُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ نَتَائِجُ حُقُوْقِيَّةً

"Segala yang dilakukan dari seseorang dengan iradatnya (kehendaknya), dan syara' menetapkan kepada orang tersebut beberapa natijah hak".

Tasharruf ini ada dua macam: Fi'li dan Qauli. Tasharruf qauli ada dua macam pula.

  • 'Aqdy.
  • Ghairu 'agdy.
Tasharruf qauli 'aqdy, ialah:

مَا يَتَكَوَّنُ مِنْ قَوْلَيْنِ مِنْ جَانِبَيْنِ يَرْتَبِطَانِ.

"Sesuatu yang berdasar persetujuan dua pihak yang mengikat keduanya".

Sepert jual beli, ijarah (sewa-menyewa) syirkah (perkongsian) dan sepertinya. Tasharruf qauly ghairu 'aqdy, ada dua macam pula:

  1. "Merupakan pernyataan mengadakan suatu hak atau meng- gugurkan suatu hak, seperti waqaf, talak, 'itq (memerde- kakan budak)" Macam ini, terkadang dinamakan juga akad oleh sego- longan fuqaha.
  2. "Tidak menyatakan sesuatu kehendak, tetapi dia menim- bulkan tuntutan-tuntutan hak".
Umpamanya: gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan. Ini semuanya merupakan pernyataan-pernyataan yang ada efeknya.

Macam yang kedua ini semata-mata qauly, tak ada akad pada- nya. Akad menurut lughah, ialah:

الرَّبْطُ وَهُوَ جَمْعُ طَرَفَيْ جَبَلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِالْأَخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقَطْعَةٍ وَاحِدَةٍ.

"Rabath (mengikat) yaitu: mengumpulkan dua tepi tali dan meng- ikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda".

Dan 'uqdah ialah:

الْمُوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوْثِقُهُمَا.

"Sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatkannya".

Dari pengertian ini para fuqaha memakai juga lafad akad untuk sumpah, untuk 'ahd (perjanjian), untuk sesuatu persetujuan dalam bidang jual beli"." Kemudian menurut istilah fuqaha, ialah:

ارْتِبَاطُ الإِيجَابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوْعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِي

"Perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak".

Gambaran yang menerangkan maksud di antara dua belah pihak itu dinamakan ijab dan kabul.

الإِيْجَابُ هُوَ أَوَّلُ بَيَانٍ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُغَيِّرًا عَنْ حَزْمِ إِرَادَتِهِ فِي الشَاءِ العَقْدِ أَيَّا كَانَ هُوَ الْبَادِئُ مِنْهُمَا، وَالْقَبُوْلُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الطَّرَفِ الْأَخَرِ بَعْدَ الْإِيْجَابِ مُعَبِّرًا عَنْ مُوَافَقَتِهِ عَلَيْهِ.

"Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya Qabul, ialah jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuannya".

Akad ini telah lama terkenal dalam masyarakat manusia. Menurut penelitan akad timbul sesudah adanya ihrazul mubahat. Sebelum timbul ihrazul mubahat, belumlah timbul akad ini. Dalam pada itu kita tak dapat mengetahui bagaimana partumbuhan akad ini dalam kehidupan manusia di dunia ini, sejak zaman purbakala sampai zaman kita ini."

Referensi Karya Tulis Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Buku Pengantar Fiqh Muamalah