Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal PAS Mapel SKI Kelas 5 SD/MI

Soal PAS Mapel SKI Kelas 5 SD/MI

Pilihlah jawaban yang paling tepat A, B, C atau D dari pertanyaan berikut ini!

1. Keperwiraan artinya adalah . . . .
    A. Jahat 
    B. Takut 
    C. Pemberani 
    D. Baik

2. Perang pertama yang dilakukan kaum muslimin adalah . . . .
    A. Perang Badar 
    B. Perang Uhud 
    C. Perang Ahzab 
    D. Perang Mu’ah

3. Perang Badar terjadi pada bulan . . . .
    A. Zulqaidah 
    B. Muharram 
    C. Ramadhan D. Sya’ban

4. Perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw.disebut dengan . . . .
    A. Al-Ariyyah 
    B. Sariyah 
    C. Gazwah 
    D. Badariyyah

5. Pasukan kafir Quraisy yang melakukan serangan balik terhadap kaum muslimin melalui bukit Uhud di pimpin oleh . . . .
    A. Khalid bin Walid 
    B. Abdullah bin Ubay 
    C. Abdullah bin Zubair
    D. Amru bin Ash

6. Jumlah tentara Islam dalam perang Badar adalah . . . .
    A. 314 orang 
    B. 1.500 orang 
    C. 1.000 orang 
    D. 3.000 orang

7. Hamzah bin Abdul Muthalib gugur dalam perang . . . .
    A. Badar 
    B. Khandaq 
    C. Uhud 
    D. Tabuk

8. Salah satu penyebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud adalah . . . .
    A. Pasukan kafir Quraisy sangat kuat
    B. Pasukan Islam jumlahnya sangat sedikit
    C. Persenjataan musuh sangat lengkap
    D. Pasukan pemanah melanggar perintah NabiMuhammad saw.

9. Rasulullah saw. menggunakan parit sebagai benteng pertahanan pasukan Islam dalam perang . . . .
    A. Uhud 
    B. Ahzab 
    C. Badar 
    D. Yarmuk

10. Sahabat Rasulullah saw. yang mengusulkan agar pasukan muslim berada dekat sumber air badar bernama . . . .
    A. Hamzah                                                         
    B. Abu Lahab 
    C. Salman alfarisi
    D. Abu Bakar

11. Tokoh Quraisy yang terbunuh dalam perang badar bernama . . . .
    A. Abu Lahab 
    B. Abu Thalib 
    C. Abu Sufyan 
    D. Abu Jahal

12. Perang Uhud terjadi Pada bulan . . . .
    A. Ramadhan 
    B. Rabiul Awal 
    C. Sya’ban 
    D. Muharram

13. Perang Khandak terjadi pada tahun . . . .
    A. 3 H 
    B. 4 H 
    C. 5 H 
    D. 6 H

14. Dalam perang Khandaq Abu sofyan menyiapkan . . . . pasukan untuk menyerang umat islam.
    A. 1.000 orang 
    B. 2.000 orang 
    C. 3.000 orang 
    D. 4.000 orang

15. Jumlah peperangan yang di ikuti oleh Rasulullah saw sebanyak . . . .
    A. 26 kali 
    B. 27 kali 
    C. 28 kali 
    D. 29 kali

16. Abdullah bin Ubay adalah pemimpim pasukan yang membelot dari pasukan muslim ketika perang . . . .
    A. Badar 
    B. Yarmuk 
    C. Uhud 
    D. Khandaq

17. Seorang sahabat yang berperang menggunakan pedang Rasulullah dalam perang Uhud bernama . . . .
    A. Zubair bin Awwam 
    B. Abu Dujanah 
    C. Miqdal bin Al-Aswad
    D. Ali bin AbiThalib

18. Siasat perang dengan menggali parit terjadi dalam mempertahankan . . . .
    A. Kota Makkah 
    B. Kota Madinah 
    C. Desa Yarmuk 
    D. Bukit Uhud

19. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah saw. di Madinah yang menjadi pusat peribadatan kaum muslimin adalah . . . .
    A. Masjid Nabawi 
    B. Masjdil Haram 
    C. Masjid Quba
    D. Masjid Qiblatain

20. Masjid Nabawi dibangun di atas tanah yang dibeli oleh Rasulullah saw.dari dua anak yatim golongan . . . .
    A. Suku A’us 
    B. Suku Khazraj 
    C. Bani Najjar
    D. Bani Nadhir

21. Rasulullah Saw.mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar atas dasar . . . .
    A. Kesukuan             
    B. Ukhuwah Islamiyah 
    C. Tolong -menolong
    D. Keturunan

22. Umar bin Khattab dari kaum muhajirin dipersaudarakan dengan . . . .
    A. Muadz bin Jabal 
    B. Sa’ad bin Ar-Rabi’ 
    C. Itban bin Malik
    D. Aus bin Tsabit

23. Penduduk madinah bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya ,tidak ada paksaan bagi siapapun untuk memeluk agama Islam , merupakan salah satu isi dari . . . .
    A. Perjanjian Hudaibiyah 
    B. Bai’atur Ridwan 
    C. Piagam Madinah
    D. Bai’atul aqabah

24. Baitul Mal merupakn salah satu penunjang peningkatan perekonomian masyarakat Madinah didirikan pada tahun . . . .
    A. Ke-2 Hijriah 
    B. Ke -3 Hijriah 
    C. Ke-4 Hijriah
    D. Ke-5 hijriah

25. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah saw. setiba dimadinah adalah . . . .
    A. Membuat lapangan kerja 
    B. Mendirikan rumah 
    C. Mendirikan masjid
    D. Mendirikan supermarket

26. Pada bulan Zulqaidah tahun ke 6 Hijriah, Rasulullah saw.dan kaum muslimin berniat pergi ke makkah bertujuan . . . .
    A. Menyerang Makkah 
    B. Ibadah haji dan umrah 
    C. Mengunjungi keluargannya
    D. Dakwah islamiah

27. Sumpah setia kaum muslimin akan meminta pertanggungjawaban kepada kaum kafir quraisy disebut . . . .
    A. Di lereng bukit 
    B. Di dalam gua 
    C. Di atas bukit
    D. Di bawah pohon

28. Jumlah kaum muslimin yang ikut menunaikan ibadah haji dengan Rasulullah saw.adalah . . . .
    A. 1.700 orang 
    B. 1.600 orang 
    C. 1.400 orang
    D. 1.500 orang

29. Fathu Makkah artinya . . . .
    A. Penyerangan kota makkah
    B. Kemenangan atas kota Makkah
    C. Hancurnya kota Makkah
    D. Kembali ke kota Makkah

30. Fathu Makkah terjadi karena . . . .
    A Perselisihan kaum muslimin 
    B. Perjanjian hudaibiyah 
    C. Perlawanan kaum kafir
    D. Penaklukan kota makkah

31. Peristiwa Fathu Makkah terjadi pada . . . .
    A. 12 Rabi’ul Awal tahun gajah 
    B. 17 Ramadhan tahun ke-1 kenabian 
    C. 27 Rajab tahun ke-10 kenabian
    D. 10 Ramadhan tahun 8 H

32. Salah satu penyebab terjadinya Fathu Makkah adalah pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh . . . .    A. Kaum kafir Quraisy 
    B. Kaum Anshar 
    C. Kaum Muslimin
    D. Kaum Muhajirin

33. Pemimpin Quraisy yang masuk islam dalam peristiwa Fathul Makkah adalah . . . .
    A. Abu Jahal 
    B. Abu Sufyan 
    C. Abu Lahab
    D. Abdul ‘Uzza

34. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah saw untuk menghindari pertumpahan darah pada fathul makkah adalah . . . .
    A. Perdagangan 
    B. Pemberangkatan pasukan 
    C. Perluasan pasukan
    D. Permohonan janji

35. Rasulullah saw. dan Suhail mengadakan perjanjian Hudaibiyah bertempat di . . . .
    A. Thaif 
    B. Hudaibiyah 
    C. Uhud 
    D. Aqabah

36. Pasukan sayap kanan diperintahkan masuk dari dataran rendah Makkah dipimpin oleh . . . .
    A. Zubair bin Awwan 
    B. Amr bin Ash 
    C. Ubaidah bin Jarrah
    D. Khalid bin Walid

37. Seorang tokoh kafir Quraisy terkemuka yang diutus menemui Rasulullah saw.di Aqabah bernama . . . .
    A. Amr bin Ash 
    B. Khalid bin Walid 
    C. Suhail bin Amr
    D. Abu Sufyan

38. Panglima perang Quraisy yang masuk Islam pada masa perjanjian Hudaibiyah adalah . . . .
    A. Zubair bin Awwan, Khalid bin Yazid, dan Usman bin Thalhal
    B. Khalid bin Walid, Amru bin Ash, dan Abdullah bin Rabi’ah
    C. Khalid bin Walid, Amru bin Ash, Usman bin Thalhal
    D. Amr bin Ash, Yazid bin Malik, dan Abdullah bin Malik

39. Perhatikan pernyataan- pernyataan berikut.
    1) Tidak saling menyerang selama 10 tahun
    2) Akan menuntut balas atas kematian Utsman
    3) Tidak diperkenankan memasuki Makkah
    4) Kabilah Arab bebas berseku dengan kaum muslimin atau kaum kafir Quraisy
Pertanyaan tersebut yang merupan isi perjanjian Hudaibiyah adalah . . . .
    A. 1, 2 dan 3 
    B. 1, 2 dan 4 
    C. 1, 3 dan 4 
    D. 2, 3 dan 4

40. Salah satu pesan Rasulullah saw. ketika memasuki kota Makkah adalah . . . .
    A. Bunuh semua orang kafir
    B. Hancurkan penduduk Makkah
    C. Bersihkan Ka’bah dari berhala
    D. Rampas semua senjata musuh

Jawablah pertanyaan berikut!

KD 3.1
    1. Jelaskan pengertian dari keperwiraan Rasulullah.!
KD 3.2
    2. Jelaskan perbedaan antara Gaswah dan sarriyah.!
    3. Tuliskan tiga langkah utama yang dilakukan Rasulullah saw.dalam membina masyarakat madinah sesudah hijrah.!

KD 3.3
    4. Jelaskan pelajaran yang dapat diammbil dari peristiwa fathu mekkah..!

KD 3.3
    5. Jelaskan pelajaran yang dapat diammbil dari peristiwa fathu mekkah..!

Untuk PAS Sejarah kebudayaan Islam Kelas 5 MI dan kunci Jawaban selengkapnya silakan download [di sini]

Untuk Kisi-Kisi PAS Sejarah kebudayaan Islam Kelas 5 MI Selengkapnya silakan download [di sini]