Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kumpulan Soal fahmil Qur'an Terbaru 9

Kumpulan Soal fahmil Qur'an Terbaru 9
141. Apa yang dimaksud dengan shalat Mukhassis ?
Jawab: 
salat sunat yang dikerjakan secara khusus karena berkaitan dengan sebab – sebab tertentu

142. Apa yang dimaksud dengan Mad Lazim Mutsaqqal Klimiy?
Jawab: 
bila ada MAD Thabi’I bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat

143. Masjid sebagai pusat ibadah dan pengembangan budaya perlu dibina dan dikembangkan oleh orang – orang mukmin , orang yang selalu menjaga shalat, orang yang berzakat dan mereka yang hanya takut pada Allah SWT. bagaimana bunyi ayat tersebut (al-Taubah : 18)

144. Al-Itqan fi ‘ulumil Quran adalah sebuah kitab yang membahas luas tentang ulumul Qur’an, bahkan para ulama menganggap kitab ini adalah puncak kitab ulumul Qur’an .siapakah yang menulis kitab tersebut ?
Jawab: 
Jalaluddin Abdurrahman Al-Sayuthi

145. Ahli waris : Ibu, istri dan seorang anak laki – laki. Harta yang ditinggalkan Rp. 96.000.000. berapa rupiahkah bagian anak laki – laki ?
Jawab: 
Rp 68.000.000

146. When the holy qur an was revealed for the first time?
Jawab: 
on seven teenth of ramadhan, when the prophet was fourty years old.

147. Ahli waris : ayah, ibu, seorang anak perempuan dan kakek. harta yang ditinggalkan Rp. 36.000.000. berapa rupiahkah bagian kakek?
Jawab: 
mahjub karena ada ayah

148. Dia hidup (1838-1897) : beliau adalah Muhammad bin safdar al-husaini. seorang ahli filsafat beragama islam. beliau telah menjelajah ke timur dan barat untuk menyeru kea rah perpaduan islam. beliau telah mengasaskan majalah “Al-‘Urwatul Wusqa” beliau mempunyai buku “Tarikh Al-Afghan” dan “risalah fi ar-raddi ala ad-dahriyyin”. kedua – duanya diterjemahkan ke dalam bahasa arab oleh murid beliau, syekh Muhammad Abduh.siapakah dia?
Jawab: 
Jamaluddin al- Afghaniy

149. Harta dan anak – anak dalah perhiasan kehidupan dalam dunia tetapi amalan – amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. pernyataan Allah tersebut terdapat dalam surat al – Kahfi : 46. coba bacakan.!

150. Siapakah ilmuwan muslim penulis karya di bidang kimia berikut ini , NIHAYATUTH THALAB !
Jawab: 
Izzuddin Al-Jaldaki

151. Please read the verse (ayat) of holy qur’an which means : on that day will it declare its tidings: (Az-Zalzalah : 4)

152. Siapakah juara 1 Qari dewasa putra pada MTQ XX dan dari mana asalnya ?
Jawab:
Hamli Yunus, S.Ag, dari Prov Aceh

153. Apa yang dimaksud dengan RUKYAT dalam penetapan awal waktu berpuasa ramadhan?
Jawab: 
suatu cara untuk menetapkan awal bulan Qamariah dengan jalan melihat dengan indera mata timbulnya/munculnya bulan sabit

154. Sebutkan huruf – huruf mad lazim harfi musyabba’!
Jawab: 
8 huruf : نقص عسلكم

155. Meskipun siasat kaum Quraisy untuk membunuh nabi sudah diatur begitu rapi, ternyata nabi bisa lolos dan berhasil keluar dari makkah dengan selamat, begitulah, kekuasaan Allah melebihi siasat mereka . hal ini dinyatakan dalam sebuah ayat dalam surat al Anfal .coba bacakan (al –Anfal : 30)

156. At-Thabariy adalah seorang mufassir terkemuka, disamping beliau juga ahli sejarah, beliau dianggap sebagai guru para mufassir. karena karyanya menjadi rujukan bagi mufassir – mufassir yang datang sesudahnya . apa nama kita tafsirnya yang terkenal tersebut?
Jawab: 
Jamiul Bayan fi Tafsir Qur’an / Tafsir ath - Thabariy

157. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang – orang yang meminumnya . demikian pernyataan Allah dalam surat an – Nahl : 66 .bacakan ayat dimaksud.!

158. Siapakah ilmuwan muslim penulis karya dibidang biologi/ kedokteran hewan berikut ini HAYATUL HAYAWAN AL_KUBRA?
Jawab: 
Ad-Dumairi

159. Please read the verse (ayat) of holy qur’an which means : And He found thee wandering , and He gave thee guidance. (Ad-Dhuha: 7)

160. Kapan dan dimanakah dilaksanakan MTQ Nasional ke IV?
Jawab:
Tahun 1971, di Medan , SUMUT