Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kumpulan Soal fahmil Qur'an Terbaru 7

Kumpulan Soal fahmil Qur'an Terbaru 7
101. Pada berapa hijrahkah Nabi melaksanakan Haji Wada’?
Jawab 
Tahun 10 Hijrah

102. Peragakan Lagu JIHARKAH dengan membacakan surah al-Ma’un!

103. Apa yang dimaksud dengan istilah IBTIDA dalam ilmu tajwid?
Jawab 
Memulai bacaan sesudah waqaf

104. Dalam dunia perdagangan, Tuhan telah menggariskan agar dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana tertera dalam surat An Nisa : 29. Coba bacakan ayat tersebut!

105. Kapan dan di kota mana al-Qur’an pertama sekali dicetak?
Jawab 
pada tahun 1694 M di kota Hamburg, Jerman

106. Isi neraka Jahannam kebanyakan dan jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Pernyataan Allah ini tertera dalam surah al-‘Araf : 179. Bacakan ayat tersebut!

107. Siapakah ilmuan muslim penulis karya di bidang kedokteran berikut ini , KITAB AL MANSUR !
Jawab 
Abul Qasim Az-Zahrawi (Abucasis)

108. Please read the verse (ayat) of holy qur’an which means : and thy Lord cometh, and His angels, rank upon rank, (Al-Fajr : 22)

109. Siapakah Juara 1 Qari Dewasa putra pada MTQ XII dan dari mana asalnya !
Jawab : 
H. Muammar ZA, dari Jakarta

110. Apa yang dimaksud dengan salat sunatWUQU’IYYAH ?
Jawab 
shalat sunat yang dilakukan kerena terjadinya peristiwa alam tertentu yang dianggap menyimpang dari sunnatullah (kebiasaan) alam itu sendiri atau bencana

111. Ada berapa hukum bacaan bila MAD thabi’I bertemu dengan HAMZAH ?
Jawab : 
dua, yaitu Mad Jaiz Munfashil dan Mad Wajib Muttashil

112. Fungsi permbayaran shadaqah atau zakat adalah membersihkan dan mensucikan pelakunya dari semua dosa dan kesalahannya atau membebaskan dari segala macam penyakit jiwa, seperti penyakit kikir, cinta kepada harta yang berlebih-lebihan.sebutkan ayat tentang hal itu !! (At- Taubah :103)

113. Sebuah kitab yang bernama al-Tafsir wal Mufassirun , yang membahas tentang berbagai kita tafsir baik karya ulama salaf maupun ulama khalaf, biografi pengarangnya dan juga metode penulisannya. siapakan pengarang kita dimaksud ?
Jawab : 
Asy-Syaikh Husain Az-Zuhabiy

114. Ahli waris : paman, isteri, seorang saudara laki – laki seibu, dan ibu. harta yang ditinggalkan Rp. 12.000.000,-. berapa rupiahkah bagian paman?
Jawab : 
Rp.5.000.000

115. What surah in the Holy Quran which means the thunders?
Jawab : 
Ar-Ra’du

116. Ahli waris : bapak, seorang saudar a laki – laki kandung, ibu , 2 orang anak laki – laki dan seorang cucu laki – laki. harta yang ditinggalkan 180.000.000,-. berapa rupiahkah bagian seorang cucu laki – laki ?
Jawab : 
Mahjub

117. Dia hidup (1150 – 1209 Masehi) : seorang imam, ahli filsafat dan seorang dokter. beliau adalah seorang pentafsir al-Quran yang terkemukan. Beliau telah mengarang beberapa buah kita di dalam bahasa arab dan persi, diantara yang terpenting ialah kita tafsir : Mafatih Al-Ghaib (kunci perkara yang ghaib). siapakah dia?
Jawab: 
Imam Fakhruddin Ar-Razi

118. Dan sebutlah nama tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, diwaktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang – orang yang lalai. demikianlah pernyataan Allah dalam surat Al-A’raf :205. bacakah ayat dimaksud !

119. Sempurnakan ayat berikut ini ! QS. ALbaqarah : 230

120. Siapakah ilmuan muslim penulis karya di bidang fisika, optic berikut ini ,KITABUL MANADHIR ?
Jawab: 
Ibnu Haitsam