Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal Cerdas-Cermat PAI Tingakat MI

Soal Cerdas-Cermat PAI Tingakat MI
SOAL CERDAS CERMAT 


1. Sifat atau adat yang tidak dimiliki bangsa arab jahiliyah ialah...
    a. Suka bermain judi
    b. Suka menyembah berhala
    c. Suka mabuk
    d. Suka hidup hemat

2. Nama berhala besar yang diletakkan masyarakat arab jahiliyah di kakbah diberi nama...
    a. Latta
    b. ‘Uzza
    c. Hubal
    d. Manat

3. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun Gajah karena pada tahun itu...
    a. Datang pasukan bergajah
    b. Datang abrahah
    c. Datang gajah-gajah
    d. Gajah lahir

4. Bagaimana setiap suku bekerja saat membersihkan atau memperbaiki kakbah yang rusak...
    a. Dengan cara dibayar
    b. Dengan meminta upah
    c. Dengan suka rela
    d. Dengan tidak ikhlas

5. Semua suku ingin meletakkan hajar aswad terutama ingin mendapatkan...
    a. Kehormatan
    b. Kebijakan
    c. Keistimewaan
    d. Ketetapan

6. Dengan siapa nabi Muhammad SAW pertama kali menikah...
    a. Halimah
    b. Aisyah
    c. Khadijah
    d. Aminah

7. Saat usia keberapa Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW...
    a. 35 tahun
    b. 25 tahun
    c. 40 tahun
    d. 45 tahun

8. Salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul ialah...
    a. Didatangi para malikat
    b. Turunnya wahyu
    c. Dapat menurunkan hujan
    d. Dapat menyediakan makanan

9. Keadaan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama ialah....
    a. Ketakutan
    b. Bergembira
    c. Bersuka ria
    d. Berduka cita

10. Pada tahap pertama dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW telah berhasil mengislamkan beberapa orang. Dari golongan wanita yang pertama sekali masuk islam bernama...
    a. Aisyah
    b. Maimunah
    c. Fatimah
    d. Khadijah

11. Dakwah pertama Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada...
    a. Keluarganya
    b. Umat manusia
    c. Tetangganya
    d. Bangsa quraisy

12. Rasulullah SAW membina sahabat yang sudah masuk islam di rumah sahabat...
    a. Arqam bin Abil Arqam
    b. Ustman bin Affan
    c. Zubair bin Awwan
    d. Abdullah bin Mau’ud

13. Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum quraisy dan penduduk Mekkah selama... tahun
    a. 10
    b. 11
    c. 12
    d. 13

14. Kaum kafir quraisy yang masih paman Nabi Muhammad SAW, tetapi sangat menentang dakwah yang dilakukan Nabi bernama...
    a. Keluarga
    b. Kekuasaan
    c. Pekerjaan
    d. Perusahaan

15. Istri Abu lahab yang merupakan “Pembawa kayu bakar yang dilehernya ada tali sabut” bernama...
    a. Arwa
    b. Zainab
    c. Asma
    d. Hindun

16. Salah satu sifat yang wajib pada Rasul ialah...
    a. Shiddiq
    b. Sombong
    c. Angkuh
    d. Iri hati

17. Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada malam... 
    a. 20 ra’jab
    b. 21 ra’jab
    c. 25 ra’jab
    d. 27 ra’jab

18. Peristiwa Isra’ Mi’raj bagi umat islam merupakan...
    a. Peristiwa biasa
    b. Mukjizat nabi
    c. Ujian keimanan
    d. Cobaan atas nabi

19. Sikap Nabi Muhammad SAW terhadap perlakuan penduduk Thaif ketika menyampaikan dakwah adalah...
    a. Berdiam dan pasrah
    b. Bersabar dan berdo’a kepada Allah SWT
    c. Minta pendapat kepada para sahabat
    d. Mengatur strategi dakwahnya

20. Dengan ketabahan Nabi Muhammad SAW ditemui oleh malaikat...
    a. 8 hari
    b. 10 hari
    c. 15 hari
    d. 13 hari

21. Manusia diberi akal sehat oleh Allah. Ini merupakan nikmat dari...
    a. Manusia
    b. Allah
    c. Guru
    d. Teman

22. Abu lahab selalu... Nabi Muhammad
    a. Menolong
    b. Memusuhi
    c. Membantu
    d. Menyayangi

23. Abu lahab mulanya bernama...
    a. Abdullah
    b. Abdul Jalil
    c. Abdul Uzza
    d. Abdul Wahed

24. Terjemahan ayat ke tiga surah Al-kautsar adalah...
    a. Sungguh, kami telah memberimu nikmat yang banyak
    b. Maka laksanakan shalat karena Tuhan mu. Dan berkurbanlah
    c. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus
    d. Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi maha penyayang

25. Surah Al-kafirun tergolong surah...
    a. Madaniyah  
    b. Makkiyah 
    c. Malikiyah 
    d. Marhamah

26. Tokoh-tokoh kafir Quraisy yang nmengusulkan agar islam ikut bergabung antara agama islam adalah...
    a. Abu Sufyan, Abu lahab, Usman bin Affan
    b. Ali bin Abu Thalib, Abdullah, Abu Thalib
    c. Al- Walid bin Al Mughirah, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah
    d. Khalid bin Walid, Al Farisyi, Aswad bin Abdul Muthalib

27. Ustadz Abdul Faqih sedang bercerita tentang orang yang berbuat riya’, cerita yang disampaikan oleh ustadz Abdul Faqih terdapat dalam surat...
    a. Al-kafirun
    b. Al-Bayyinah
    c. Al-Ma’un
    d. . Ad-Dhuha

28. Pak Adnan menjelaskan pelajaran tentang orang yang berbuat riya. Murid-murid kelas VI ingin mengetahui arti dari riya. Maka arti riya adalah...
    a. Melirik
    b. Meninjau
    c. Memamerkan
    d. Melihat

29. Dalam surah Al-Ma’un ayat ke-6 menjelaskan tentang orang yang berbuat riya. Orang yang berbuat riya termasuk pendusta...
    a. Orang tua
    b. Negara
    c. Agama
    d. Bangsa

30. Seseorang berbuat sombong dan membanggakan diri ketika ia memiliki harta benda yang lebih, maka sombong dan membanggakan diri termasuk sifat...
    a. Terpuji
    b. Baik
    c. Tercela
    d. Biasa

31. Setiap manusia melakukan segala perbuatan baik buruk di dunia, maka perbuatan tersebut di akhirat kelak akan...
    a. Diperlihatkan
    b. Dipertanggung jawabkan
    c. Dibangga-banggakan
    d. Diberitahukan

32. Membiasakan diri untuk berbuat sombong dan membanggakan diri dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat menimbulkan kerugian kepada...
    a. Teman kita
    b. Diri sendiri
    c. Orang tua kita
    d. Orang disekitar

33. Malam kemuliaan itu lebih baik...
    Lanjutan dari terjemahan di atas adalah...
    a. Dari pada seribu bulan
    b. Kesejahteraan
    c. Malam yang Agung
    d. Malam Qadar

34. Pada malam lailatul qadar, pahala yang dikerjakan oleh seseorang akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak...kali
    a. 100
    b. 200
    c. 1000
    d. 2000

35. Malam kemuliaan (Qadar) adalah malam dimana Al-Quran diturunkan melalui...
    a. Malaikat Jibril
    b. Nabi Muhammad ke langit
    c. Angin dan hujan
    d. Turun dan jatuh dengan sendirinya

36. Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, dimana malaikat turun dan memberi kebaikan. Malam Lailatur Qadar terjadi pada...
    a. 17 Ramadhan
    b. 10 terakhir Ramadhan
    c. Sepanjang Ramadhan
    d. Tengah malam hari Raya

37. Tuntutan hidup manusia yang diturunkan untuk kepentingan umat manusia.
Arti kata di atas adalah pengertian dari...
    a. Kitab
    b. Buku
    c. hadist
    d. Al-Qur’an

38. Pada malam Lailatul Qadar. Malaikat turun ke bumi untuk mengatur semua urusan. Turunnya malaikat ke bumi merupakan rahasia...
    a. Rasul
    b. Malaikat
    c. Allah SWT
    d. Kaum muslimin

39. Ustadzah khadijah menjelaskan bahwa setelah mengetahui isi pokok kandungan surah Al-qadr, kita harus lebih mencintai...
    a. Orang tua
    b. Sedekah
    c. Puasa
    d. Al-Qur’an

40. Hizra sering membaca surah Ad-dhuha ayat ke-10. Ketika membacanya ia mendapatkan hukum bacaan idzhar, maka cara membaca bacaan idzhar harus...
    a. Jelas dan dengung
    b. Jelas dan tidak dengung
    c. Samar dan dengung
    d. Dengung saja

41. Nizam ingin membaca dengan benar contoh dari Qalqalah sugra. Maka cara membaca Qalqalah sugra adalah...
    a. Tartil
    b. Fasih
    c. Tebal
    d. Tipis

42. Dalam surah Ad-dhuha ayat ke-9 terdapat contoh hukum bacaan mad asli. Kata mad asli di kenal juga dengan...
    a. Mad far’iy
    b. Mad Lazim
    c. Mad Tabi’in
    d. Mad Harfiy

43. Ustadz Abdul faqih sedang bercerita tentang orang yang berbuat riya. Cerita yang disampaikan oleh ustadz abdul faqih terdapat pada surah...
    a. Al- Kafirun
    b. Al- Bayyinah
    c. Al-Ma’un
    d. Ad-Dhuha

44. Munafik artinya...
    a. Ucapannya tidak kasar
    b. Ucapannya lemah lembut
    c. Ucapan selalu kotor
    d. Ucapan tidak sesuai dengan perbuatan

45. Berdusta, tidak menempati janji, dan khianat merupakan kunci perselisihan dan...
    a. Persahabatan
    b. Pergaulan
    c. Perpecahan
    d. Perampokan

46. Berikut ini adalah salah satu ciri-ciri orang munafik, yaitu...
    a. Melebih-lebihkan cerita
    b. Menyampaikan apa adanya
    c. Tidak pernah ingkar janji
    d. Tidak pernah dusta

47. Perilaku yang seharusnya dilakukan untuk menghindari sifat ingkar janji adalah...
    a. Berusaha untuk datang secepatnya
    b. Berusaha untuk janji manis
    c. Berusaha untuk sering berjanji
    d. Berusaha untuk selalu menempati janji

48. Akibat dari sifat munafik adalah...
    a. Mendapat pahala dari Allah SWT
    b. Menguntungkan kita sendiri
    c. Tidak disukai teman/orang lain
    d. Di sukai banyak teman

49. Rasulullah SAW senang bagi orang-orang yang dermawan, dermawan artinya...
    a. Suka menasehati
    b. Suka mengaji
    c. Suka memberi
    d. Suka haji

50. Beramal baik dengan ikhlas akan mendapatkan pahala sebanyak...
    a. 500 kali
    b. 600 kali
    c. 700 kali
    d. 800 kali

51. Akibat dari suka minta-minta adalah...
    a. Membuat orang lain iba kepada kita
    b. Membuat orang lain terganggu
    c. Disayangi orang lain dan keluarga
    d. Direndahkan harga diri oleh orang lain

52. Yang dimaksud dengan tangan di atas adalah...
    a. Yang memberi
    b. Yang meminta
    c. Yang diatas
    d. Yang di bawah

53. Salah satunya yang pahalanya terus mengalir adalah...
    a. Do’a shaleh kepada Tuhan-nya
    b. Do’a yang dibacakan setelah shalat
    c. Do’a anak yang shaleh kepada orang tuanya
    d. Do’a ibu kepada anaknya

54. Berbakti kepada orang tua merupakan...
    a. Kewajiban seorang anak
    b. Akhlak seorang anak
    c. Sifat seorang anak
    d. Sikap seorang anak

55. Bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah...
    a. Membentaknya
    b. Memarahinya
    c. Mendo’akannya
    d. Merindukannya

56. Perilaku yang dapat menyakiti orang tua adalah...
    a. Menyayanginya
    b. Membentaknya
    c. Merindukannya
    d. Mendo’akannya

57. Do’a anak yang shaleh kepada kedua orang tuanya...
    a. Tidak akan terhalangi oleh apapun
    b. Tidak akan terampuni dosa orang tua
    c. Tidak akan terhapus dosa orang tuanya
    d. Tidak akan sampai kepada orang tuanya

58. Amal yang terus mengalir pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia ada...
    a. 3
    b. 4
    c. 5
    d. 6

59. Jauhilah perbuatan tercela karena dapat menghantarkan kita ke jalan...
    a. Kerugian, keuntungan, dan kegagalan
    b. Kegagalan, perjuangan, dan keberhasilan
    c. Kekacauan, keindahan, dan keamanan
    d. Kegelisahan, kerugian, dan kesengsaraan

60. Perilaku yang mencerminkan amal shaleh adalah...
    a. Berolah raga yang menyehatkan badan
    b. Malas dan tidak mau belajar
    c. Membantah kedua orang tua dan guru
    d. Membiasakan mabuk-mabukan

61. Menghormati, menyayangi, dan mengasihi kedua orang tua dalah ciri-ciri yang dimiliki oleh...
    a. Anak sehat
    b. Anak sakit
    c. Anak nakal
    d. Anak shaleh

62. Contoh sedekah jariyah adalah...
    a. Mewakafkan sebidang tanah untuk kepentingan umum
    b. Membangun diskotik buat hiburan anak-anak remaja
    c. Menyumbangkan dana untuk perayaan natal
    d. Mengajarkan murid ilmu sihir

63. Menyingkirkan duri di jalan adalah salah satu contoh...
    a. Amal untuk akhirat
    b. Amal yang harus dikerjakan
    c. Amalan biasa
    d. Amal shaleh

64. Bacaan panjang dalam ilmu tajwid namanya...
    a. ALif
    b. Sukun
    c. Mad
    d. Wau mati

65. Mad wajib muttasil dibaca panjang...
    a. 2 harakat
    b. 3 harakat
    c. 4 harakat
    d. 5 harakat

66. Wajib muttasil artinya...
    a. Wajib (mesti) bersambung
    b. Mesti berpisah
    c. Mesti disukunkan
    d. Mesti dipanjangkan

67. Dan demi malam apabila telah sunyi adalah merupakan arti dari surat Ad-dhuha ayat ke...
    a. 2
    b. 3
    c. 4
    d. 5

68. Allah melarang kita untuk tidak menghardik peminta-minta/pengemis. Ini merupakan maksud dari surat...
    a. Attin
    b. Al-‘alaq
    c. Al-bayyinah
    d. Ad-dhuha

69. Sikap kita terhadap anak yatim sebaiknya...
    a. Menyayangi
    b. Mengejek
    c. Menghina
    d. Mencemoah

70. Kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap anak yatim. Maksud dari surat Ad-dhuha ayat...
    a. 8
    b. 9
    c. 10
    d. 11

71. Apabila ada nun sukun (ﻦ ) bertemu huruf sin (ﺱ). Hukum bacaannya adalah...
    a. Iqlab
    b. Ikhfa
    c. izhar
    d. Idgham

72. Ikhfa artinya...
    a. Terang/samar
    b. Samar-samar
    c. Membalikkan
    d. Memasukkan dengung

73. Kebiasaan duduk di mesjid mempunyai nilai ibadah bila dengan...
    a. Sengaja untuk berteduh
    b. Sengaja untuk istirahat
    c. Sengaja untuk makan waktu maulid
    d. Sengaja niat untuk beribadah

74. Menyantuni anak yatim dengan memberi makan, akan menjadi amal ibadah bila berniat...
    a. Ingin dipuji
    b. Ingin disukai
    c. Ingin dikenal
    d. Ingin ibadah

75. Hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah...
    a. Acaranya
    b. Meriahnya
    c. Waktunya
    d. Niatnya

76. Salah satu perbuatan yang memperoleh keridhaan Allah SWT adalah...
    a. Bertamasya ke danau Toba
    b. Berkunjung ke musium
    c. Berkunjung ke rumah paman
    d. Menonton sepak bola di stadion

77. Mendapat keberkahan dalam rezeki adalah salah satu manfaat dari...
    a. Kikir
    b. Hemat
    c. Silaturrahmi
    d. Ukhuwah

78. Silaturrahmi dapat dilakukan dengan...
    a. Berkunjung
    b. Berkelahi
    c. Berbicara
    d. Ukhuwah

79. Orang muslim yang memutuskan silaturrahmi tidak akan...
    a. Masuk surga
    b. Diterima amalnya
    c. Berkah usahanya
    d. Berhasil

80. Mengirim surat kepada saudara yang jauh tempat tinggalnya termasuk cara...
    a. Berkunjung
    b. Bertemu
    c. Silaturrahmi
    d. Bersopan santun

81. Disebut baiat Annisa’ karena diantara yang berbaiat terdapat...
    a. Laki-laki
    b. Saksi
    c. Wanita
    d. yahudi

82. Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Thaif dan Habsyah bersama :
    a. Ali bin Abi Thalib
    b. Zaid bin Harisah
    c. Umar bin Khattab
    d. Usman bin Affan

83. Rombongan pertama yang berhijrah dilakukan secara...
    a. Terang-terangan
    b. Sembunyi-sembunyi
    c. Besar-besaran
    d. Usman bi affan

84. Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Tsur selama...
    a. 2 hari
    b. 3 hari
    c. 4 hari
    d. 5 hari

85. Di Madinah Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Anshar yang terdiri dari kaum Aus dan Khazraj sedangkan dari mekkah kaum :
    a. Kafir Quraisy
    b. Yahudi
    c. Muhajirin
    d. Nasrani

86. Langkah utama yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah adalah :
    a. Membangun tempat penampungan
    b. Menertibkan penduduk
    c. Membangun mesjid
    d. Mengajar syariat Islam

87. Masjid nabawi dibangun di atas tanah yang dibeli oleh rasul dari dua anak yatim golongan...
    a. Bani nadhir
    b. Bani najjar
    c. Suku Aus
    d. Suku khazraj

88. Pemegang bendera pihak muslim dalam perang badar adalah...
    a. Mush’ab bin umair
    b. Sa’b ibnu mu ada
    c. Al-miadad ibnul-aswad
    d. Az-zubair

89. Utbah ibnu abu mu’ith dibunuh oleh...
    a. Abu bakar
    b. Muhammad SAW
    c. Abu salamah
    d. Khalid bin walid

90. Pasukan-pasukan islam yang keluar dari barisan perang uhud dan kembali ke madinah mereka dipimpin oleh seorang seorang munafik yang pura-pura masuk islam bernama...
    a. Abdullah bin ubay
    b. Abu Sufyan
    c. Zubair bin awwam
    d. Abu Dujanah

91. Salah seorang paman Nabi yang terbunuh dalam perang uhud adalah...
    a. Hamzah
    b. Ibnu mas’ud
    c. Thalhah
    d. Abu said

92. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin menggali parit sebelah...
    a. Selatan kota madinah
    b. Timur kota madinah
    c. Utara kota madinah
    d. Barat kota madinah

93. Rasulullah menggunakan parit sebagai pertahanan pasukan dalam perang...
    a. Uhud
    b. Khandak
    c. Qaunugah
    d. Bani nadhir

94. Peristiwa fathul mekah terjadi pada...
    a. 12 Rabiul awal tahun gajah
    b. 27 Rajab
    c. 17 Ramadhan
    d. 10 Ramadhan 8 H

95. Salah satu wahyu terakhir yang turun ketika khutbah wada’ adalah...
    a. Agama islam telah sempurna
    b. Muhammad Nabi terakhir
    c. Manusia itu sangat sempurna
    d. hari kebahagian akan datang

96. Rasulullah SAW dimakamkan pada hari...
    a. Senin malam selasa
    b. Selasa malam rabu
    c. Rabu malam kamis
    d. Kamis malam jum’at

97. Umar bin khatab menggunakan gelar “ Amirul mukminin “ artinya...
    a. Para pemimpin kaum muslimin
    b. Para pemimpin orang yang beriman
    c. Pengganti Rasulullah
    d. Khalifah ALLAH di Bumi

98. pengangkatan khalifah pengganti Rasulullah SAW dilaksanakan dengan cara...
    a. Musyawarah
    b. Sembunyi-Sembunyi
    c. Ditunjuk oleh Rasulullah SAW
    d. Turun temurun

99. sifat-sifat utama yang dimiliki khulafaur-rasyidin antara lain adalah...
a. Arif bijaksana
b. Rendah hati dan santun
c. Disiplin sederhana
d. Semua benar

100. Abdullah bin khuhafah diberi julukan abu bakar karena...
    a. Suka bangun pagi
    b. Sahabat dekat Rasul
    c. Orang dewasa pertama yang masuk islam
    d. Suka membenarkan101. Rasulullah SAW mengajarkan orang Islam dengan Islam lainnya adalah sebagai...
    a. Tetangga
    b. saudara
    c. Seagama
    d. Keluarga

102. Hijrah artinya...
    a. Perpindahan
    b. keberangkatan
    c. Penjemputan
    d. pergantian

103. sahabat yang pertama berangkat hijrah adalah...
    a. Abu salamah
    b. Abu bakar
    c. Salaman al farisi
    d. Ali bin Abi Thalib

104. abu jahal mati dalam perang...
    a. Badar
    b. Sawaq
    c. Uhud
    d. Khandak

105. Perang saudara yang pertama terjadi dalam islam adalah...
    a. Perang badar
    b. Perang uhud
    c. Perang jamal
    d. Perang khandak

106. Pedang Dhu Al-Faqar disebut juga...
    a. Dhulfikar
    b. Zulkaidah
    c. Saifullah
    d. Saifuddin

107. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah karena...
    a. Kecerdasanya
    b. Kebodohannya
    c. Dengkinya
    d. Kemalasannya

108. Tempat penyimpanan kekayaan Negara yang di bentuk oleh khalifahUmar bin khattab di sebut . . .
    a. Di wan Al-Jund
    b. Diwan Al-Kharaj
    c. Daumatul jandal
    d. Baitul mal

109. Ali bin Abi Thalib di bai’at menjadi khlalifah setelah wafatnya . . .
    a. Abu Bakar
    b. Umar
    c. Ustman bin affan
    d. Muhammad SWA