Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Silabus Akhlak Tasawuf

Mata Kuliah : Akhlak/tasawuf
Mata Kuliah : Akhlak/tasawuf 
Dosen : Dr. Safrizal S, MA,
Semester : Ganjil 2020/2021
Jur./Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Bahasa Arab
Bobot : 2 Sks 

Tujuan : 
 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kajian akhlak dalam Islam dengan kefahaman yang luas 
 2. Mengenal dan memahami aliran-aliran dalam Tasawuf dan Tarikat dalam Islam
Materi Inti
 1. Memahami makna dari akhlak, moral, etika, susila, objek kajian tentang akhlak, tolok ukur, tujuan dan pentingnya mempelajarinya;
 2. Ruang lingkup pembagian Akhlak ( Akhlak kepada Khalik, mahluk dan alam)
 3. hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid, fiqh, dan pendidikan
 4. fitrah manusia dan hubungannya dengan akhlak
 5. Pembagian Akhlak dalam Islam: al-Akhlak al-Mahmudah dan al-Akhlak al-Mazmumah;
 6. Pengertian “Baik” dan “Buruk” serta ukurannya;
 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak dan cara pembentukannya;
 8. fitrah manusia dan hubungannya dengan akhlak
 9. Ujian Tengah Semester (UTS)
 10. Menjelaskan tentang makna dari tasawuf, beberapa pandangan para ulama tentang lahirnya tasawuf (unsur Nasrani, unsur Hindu , Budha, unsur filsafat, unsur Persia dan unsur Arab/Islam).
 11. Sejarah perkembangan tasawuf dan penjelasan tentang ilmu syari’ah, tarikaat, hakikat dan makrifat;
 12. Ajaran sufi dan tokoh-tokohnya :Khauf dan raja’, Mahabbah,Makrifah,Hulul, Ittihad, Wihdatul wujud
 13. Maqamat dan Ahwal dalam tasawuf;
 14. Pengertian tarekat, macam-macamnya dan tokohnya: tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Khalwati dan Tarekat idrisiyah
 15. Pertumbuhan dan perkembangan Tasawuf di Indonesia serta beberapa tokoh dan ajarannya:Walisongo, Haamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin al Raniri, Abd. Rauf al Sinkli, Yusuf al Makassari dan Mumahmad Nafis al-Banjari.
 16. Ujian Akhir Semester (UAS)
REFERENSI :
 • Etika (Ilmu Akhlak) oleh Ahmad Amin;
 • Pengantar Studi Akhlak oleh Asmaran AS
 • Akhlak Mulia oleh Rachmad Djatnika;
 • Akhlak Al Quran oleh Anwar Masy’ari;
 • Al Islam Jilid 1dan II oleh Hasbi Ash Shiddiqie
 • Akhlak dan Tasawuf oleh Abuddin Nata
 • Pengantar Studi Tasawuf oleh Asmaran AS.;
 • al-Ta’aruf li Mazhab Ahl al-Tasawwuf oleh al-Kalabadzi;
 • Ihya Ulumuddin oleh Al Ghazali;
 • Tasawuf Nusantara Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka oleh Hj Sri Mulyani;
 • Pengantar ilmu Tarekat oleh Abubakar Atjeh;
 • dan referensi lainnya